• Profil školy

    • Serióznosť

     Odbornosť

     Štúdium

      

     O našej škole nájdete prvú zmienku v roku 1960, kedy sa začala písať jej história.

     Slovensko tým počas niekoľkých desaťročí jej vývoja získalo ďalšie veľké komplexne a moderne vybavené výchovno-vzdelávacie zariadenie.

     Trh práce, či už domáci alebo zahraničný, si vyžaduje vzdelávanie mladých ľudí v mnohých atraktívnych študijných a učebných odboroch.

     Roky existencie nás doviedli k potrebe prispôsobovať sa aktuálnym požiadavkám spoločnosti v rámci vytvárania nových príležitostí na štúdium nielen žiakov, ale i učiteľov. Preto sme zatraktívnili ponuku študijných a učebných odborov na našej škole.

     Odbory:

      

     1. študijné odbory

     2561 M informačné a sieťové technológie

     8283 M reklamná tvorba

     3918 M technické lýceum – inteligentné systémy

     3918 M technické lýceum – realitné maklérstvo

      

     2. študijné odbory s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania

     2682 K mechanik počítačových sietí

     3447 K grafik digitálnych médií

     3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

      

     3. pomaturitné štúdium - nové od 1. 9. 2018

     2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti 

      

     V učebných plánoch sú všeobecnovzdelávacie i odborné predmety. Vyučujú sa dva cudzie jazyky – anglický a nemecký; dobré zvládnutie práce na PC je samozrejmosťou, načo slúžia nadštandardne vybavené počítačové učebne s progresívnou vyučovacou a prezentačnou technikou.

     Spoločenská sála – aula, rekonštruovaná viacúčelová telocvičňa, vlastná školská jedáleň, kde sa môžu naši študenti zdravo a chutne stravovať, školský internát s vkusne zariadenými izbami a miestnosťami pre mimoškolskú činnosť, množstvo špecializovaných odborných učební, to všetko je súčasťou veľkého komplexu strednej odbornej školy.

     Každodenné povinnosti spestrujú v priebehu školského roka mnohé zábavné a súťažné akcie ako Halloween, Mikuláš, Deň sv. Valentína, Imatrikulácia, Vianočná akadémia a mnoho iných.

     Éra technického a vedeckého pokroku si vyžaduje komplexne pripravených mladých ľudí pre praktický život. Naša škola sa prispôsobuje súčasným trendom a prichádza stále s novými možnosťami. Jednou z nich je aj Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie, štatút ktorého bol škole pridelený od septembra 2009.

     Hodnota človeka sa nemeria len podľa jeho vedomostí, ale aj podľa jeho zručností. Na to slúži veľmi kvalitný odborný výcvik, ktorý je vykonávaný vo vlastných dielňach a vo vyšších ročníkoch vo firmách. Pre novovytvorené odbory grafik digitálnych médií a grafik tlačových médií bol zriadený nadštandardne vybavený ateliér. Garantom odborného rastu žiakov sú partneri školy T-Systems Košice, NESS Košice. Spolupráca školy so zamestnávateľskou sférou zaručuje lepšiu pripravenosť našich absolventov.

     Ostrov – nie, nikoho tam nechceme poslať? Takto sa volá naše školské rádio, ktoré študentom a učiteľom spríjemňuje každú prestávku medzi vyučovacími hodinami.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
   • skola@ostrovskeho.sk
   • 055/6436891
   • Ostrovského 1 040 01 Košice
  • Prihlásenie